Ανάλυση περιβαλλοντικής απόκρισης και επανασχεδιασμός πεζόδρομου σε κέντρο Πόλης μελέτη περίπτωσης: Πεζόδρομος Άρμεν –Δήμος Δράμας

ISBN:978-618-83652-5-4

mhmes