Όροι Συμμετοχής

Τα έργα θα πρέπει να είναι ανέκδοτα και αδημοσίευτα και να υποβληθούν σε δύο (2) δακτυλογραφημένα αντίτυπα με ψευδώνυμο, το οποίο θα αναγράφεται στο πάνω δεξιό μέρος του κειμένου, όπου θα αναγράφεται και η βαθμίδα εκπαίδευσης (Γυμνάσιο / Λύκειο ή ΕΠΑΛ). Εκτός από τα παραπάνω αντίτυπα, απαιτείται και ψηφιακό αντίγραφο του κειμένου, σε μορφή επεξεργάσιμου αρχείου κειμένου, αποθηκευμένο σε CD, με αναγραμμένο πάνω του το ψευδώνυμο συμμετοχής. Τα πραγματικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και τηλέφωνο κατοικίας, σχολείο φοίτησης) του/της διαγωνιζόμενου/νης θα πρέπει να τοποθετηθούν σε μικρό φάκελο και στο εξωτερικό του μέρος να αναγραφεί το ψευδώνυμο. Τα δύο αντίτυπα, ο μικρός φάκελος, καθώς και το CD θα πρέπει να σταλούν με την ένδειξη Διαγωνισμός Εφηβικού Διηγήματος και Ποίησης «Γρηγόρης Πεντζίκης» στη διεύθυνση που αναφέρεται στην εκάστοτε προκήρυξη. Στο επάνω μέρος του φακέλου αποστολής θα αναγράφεται το ψευδώνυμο και οπωσδήποτε η βαθμίδα εκπαίδευσης (Γυμνάσιο / Λύκειο ή ΕΠΑΛ).
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής συμμετοχών είναι η 31η Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους (σφραγίδα ταχυδρομείου).
Τα υποβαλλόμενα κείμενα δεν επιστρέφονται. Η αξιολόγηση των κειμένων γίνεται κατά το διάστημα Φεβρουαρίου-Μαρτίου και όσοι διακριθούν θα ενημερωθούν τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους.
Δεν λαμβάνονται υπόψη κείμενα μαθητών, εάν διαπιστωθεί ότι δεν είναι απολύτως αυθεντικά και γνήσια δημιουργήματα των ίδιων των μαθητών.
Θεωρείται ακόμη ως παρατυπία να έχουν ενσωματωθεί στο σώμα ενός μαθητικού κειμένου κάποια αποσπάσματα, συχνά αυτούσια, από άλλους συγγραφείς, πράγμα που δεν θεμελιώνει κατ' ανάγκη πρόθεση καταδολίευσης, αναιρεί ωστόσο τη βασική και αυτονόητη δεοντολογική αρχή κάθε μαθητικού λογοτεχνικού διαγωνισμού: να είναι το λογοτεχνικό κείμενο στο σύνολό του προϊόν αυθεντικής σύλληψης και γραφής του συμμετέχοντος μαθητή.
Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει και την αποδοχή των όρων του.
Απονέμεται κάθε έτος 1ο, 2ο και 3ο Βραβείο στους διακριθέντες μαθητές/τριες Γυμνασίου ή Γενικού/ Επαγγελματικού Λυκείου. Η απονομή των Βραβείων του διαγωνισμού γίνεται σε ειδική εκδήλωση με τη λήξη της σχολικής χρονιάς.