Κριτικές Επιτροπές


Η Κριτική Επιτροπή αποτελείται από Φιλολόγους Εκπαιδευτικούς. Στους έως τώρα διαγωνισμούς έχουν διατελέσει Πρόεδροι της Επιτροπής οι Χρίστος Φαράκλας 1ος και 2ος, Δήμητρα Χατζηδημητρίου 3ος και 4ος και Βασιλική Πετρά 5ος έως 8ος.